VMware Workstation虚拟机合集+激活密钥

转载 2023-07-12 21:58 心里
文章的分类 工具分享

最新版本直链 2023年07月04日 11:24:06
Windows:https://www.vmware.com/go/getworkstation-win
Linux:https://www.vmware.com/go/getworkstation-linux

系统要求
VM17:硬件要求高,Windows 10 或更高版64位
VM16:硬件要求高,Windows 10 或更高版64位
VM15:硬件要求中,Windows 7 或更高版64位
VM12:硬件要求低,Windows 7 或更高版64位
VM10:Windows XP 或更高版32位和64位旧版
注意:
VM17版本已经砍掉了虚拟磁盘映射功能,如果你要用这个功能的话千万别下载
VM16.1.2 是完美版,之后的版本,官方允许磁盘映射一次,再映射就报错了。
VM14版本开始不支持某些旧的电脑硬件,会提示不支持或安装失败, 如遇到请退回12版本。

【VMware Workstation 17】
VMware Workstation v17.x 永久许可证激活密钥:
MC60H-DWHD5-H80U9-6V85M-8280D
4A4RR-813DK-M81A9-4U35H-06KND
NZ4RR-FTK5H-H81C1-Q30QH-1V2LA
JU090-6039P-08409-8J0QH-2YR7F
4Y09U-AJK97-089Z0-A3054-83KLA
4C21U-2KK9Q-M8130-4V2QH-CF810

VMware Workstation 17.0.2 Pro for Windows 发布日期: 2023-04-25 文件大小: 607.7 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1702-WIN&productId=1376&rPId=104681
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/WKST-1702-WIN/VMware-workstation-full-17.0.2-21581411.exe

VMware Workstation 17.0.2 Pro for Linux 发布日期: 2023-04-25 文件大小: 513.94 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1702-LX&productId=1376&rPId=104682
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/WKST-1702-LX/VMware-Workstation-Full-17.0.2-21581411.x86_64.bundle
---------分---------隔---------线---------
【VMware Workstation 16】
VMware Workstation v16.x 永久许可证激活密钥:
ZF3R0-FHED2-M80TY-8QYGC-NPKYF
YF390-0HF8P-M81RQ-2DXQE-M2UT6
ZF71R-DMX85-08DQY-8YMNC-PPHV8
110L3-9135J-M807A-08ARK-84V7L
FF31K-AHZD1-H8ETZ-8WWEZ-WUUVA
CV7T2-6WY5Q-48EWP-ZXY7X-QGUWD

VMware Workstation 16.1.2 Pro for Windows 发布日期: 2021-05-18 文件大小: 621.29 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1612-WIN&productId=1038&rPId=98567
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-16.1.2-17966106.exe

VMware Workstation 16.1.2 Pro for Linux 发布日期: 2021-05-18 文件大小: 502.98 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1612-LX&productId=1038&rPId=98568
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-16.1.2-17966106.x86_64.bundle

VMware Workstation 16.2.5 Pro for Windows 发布日期: 2022-12-13 文件大小: 615.58 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1625-WIN&productId=1038&rPId=98567
https://download3.vmware.com/software/WKST-1625-WIN/VMware-workstation-full-16.2.5-20904516.exe
VMware Workstation 16.2.3 Pro for Windows 发布日期: 2022-03-10 文件大小: 615.43 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1623-WIN-NEW&productId=1038&rPId=98567
https://download3.vmware.com/software/WKST-1623-WIN-New/VMware-workstation-full-16.2.3-19376536.exe
---------分---------隔---------线---------
【VMware Workstation 15】
VMware Workstation v15.x 永久许可证激活密钥:
FC7D0-D1YDL-M8DXZ-CYPZE-P2AY6
FC14U-4MW8L-081DP-E7WET-WQHFF
GG71H-FDWDN-0884P-LPX79-QUHU2
ZF1J2-29W8K-M859P-14XGG-NAKVA

VMware Workstation 15.5.7 Pro for Windows 发布日期: 2020-11-19 文件大小: 552.28 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1557-WIN&productId=799&rPId=55775
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-15.5.7-17171714.exe

VMware Workstation 15.5.7 Pro for Linux 发布日期: 2020-11-19 文件大小: 512.84 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1557-LX&productId=799&rPId=55776
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-15.5.7-17171714.x86_64.bundle
---------------分---------隔---------线---------------
【VMware Workstation 14】
VMware Workstation v14.x 永久许可证激活密钥:
FF31K-AHZD1-H8ETZ-8WWEZ-WUUVA
CV7T2-6WY5Q-48EWP-ZXY7X-QGUWD
CG54H-D8D0H-H8DHY-C6X7X-N2KG6
ZC3WK-AFXEK-488JP-A7MQX-XL8YF
AC5XK-0ZD4H-088HP-9NQZV-ZG2R4
ZC5XK-A6E0M-080XQ-04ZZG-YF08D
ZY5H0-D3Y8K-M89EZ-AYPEG-MYUA8

VMware Workstation 14.1.8 Pro for Windows 发布日期: 2019-11-12 文件大小: 487.14 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1418-WIN&productId=686&rPId=39186
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-14.1.8-14921873.exe

VMware Workstation 14.1.7 Pro for Linux 发布日期: 2019-03-28 文件大小: 439.75 MB
https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/details?downloadGroup=WKST-1417-LX&productId=686&rPId=39187
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-14.1.7-12989993.x86_64.bundle
---------分---------隔---------线---------
【VMware Workstation 12】
VMware Workstation v12.x 永久许可证激活密钥:
VF5XA-FNDDJ-085GZ-4NXZ9-N20E6
1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8
GA1T2-4JF1P-4819Y-GDWEZ-XYAY8
VY1DU-2VXDH-08DVQ-PXZQZ-P2KV8
YG7XR-4GYEJ-4894Y-VFMNZ-YA296

VMware Workstation 12 for Windows 发行日期: 2018-01-10 文件大小: 400.86 MB
https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1259-WIN&productId=524&rPId=20848
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-12.5.9-7535481.exe

VMware Workstation 12 for Linux 发行日期: 2018-01-10 文件大小: 456.00 MB
https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1259-LX&productId=524&rPId=20849
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-12.5.9-7535481.x86_64.bundle
---------分---------隔---------线---------
【VMware Workstation 11】
VMware Workstation v11.x 永久许可证激活密钥:
1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8
AA5M8-8NGD3-M805Y-K5Q7G-X28E6
YU7NK-4NX92-48EWY-QMNQX-MZUD8
VF3M8-44X42-0850Q-4ZQXV-ZPUZ8
VA3HR-49YEQ-M854P-0QZEC-NVAU6

VMware Workstation 11 for Windows 发行日期: 2016-05-12 文件大小: 303.11 MB
https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1114-WIN&productId=462&rPId=11037
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-11.1.4-3848939.exe

VMware Workstation 11 for Linux 发行日期: 2016-05-12 文件大小: 413.03 MB
https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1114-LX&productId=462&rPId=11037
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-11.1.4-3848939.x86_64.bundle
---------分---------隔---------线---------
【VMware Workstation 10】支持32位系统
VMware Workstation v10.x 永久许可证激活密钥:
5F29M-48312-8ZDF9-A8A5K-2AM0Z
JZ6WK-4529P-HZAA1-9RAG6-33JNR
5F4EV-4Z0DP-XZHN9-0L95H-02V17

VMware Workstation 10 for Windows 发行日期: 2015-07-02 文件大小: 495.52 MB
https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1007-WIN&productId=362&rPId=8491
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-10.0.7-2844087.exe

VMware Workstation 10 for Linux(32位) 发行日期: 2015-05-05 文件大小: 430.51 MB
https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1006-LX&productId=362&rPId=8490
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-10.0.6-2700073.i386.bundle

VMware Workstation 10 for Linux(64位) 发行日期: 2015-05-05 文件大小: 403.18 MB
https://my.vmware.com/cn/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1006-LX&productId=362&rPId=8490
下载地址:
https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-Workstation-Full-10.0.6-2700073.x86_64.bundle

来源:https://www.52pojie.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1804571&highlight=vmTHE END


分享
赞赏
精选留言 写留言
    1. [...]记录一次MSF攻击永恒之蓝 - 不是山谷 function goBack(){ window.history.back() } body { margin: auto; max-width: 688px; box-shadow: 0 10px 20px 0 rgba(236, 236, 236, 0.86); -webkit-font-smoothing:[...]

      2023年07月12日